Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa


Mestské kultúrne stredisko Michalovce Námestie osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce, IČO: 00186660


je prevádzkovateľom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES /všeobecné nariadenie o ochrane údajov/ (ďalej len „nariadenie o ochrane údajov“) a Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
V zmysle § 44 zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu, ktorou je spoločnosť MAHUT Group s.r.o.
Spracovávanie osobných údajov pri realizácii našich úloh a povinností je vykonávané v súlade s nariadením o ochrane údajov a zákonom o ochrane osobných údajov.
Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás, alebo ich získavame pri plnení svojich povinností. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom.
Ak Vaše osobné údaje spracúvame podľa osobitných právnych predpisov, neposkytnutie Vašich osobných údajov by mohlo mať za následok nemožnosť realizácie našich úloh a povinností.
Zásady ochrany osobných údajov
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s našou internou bezpečnostnou smernicou a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou smernicou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov.
Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.
Kategórie príjemcov:
- orgány štátnej správy a verejnej moci
- súdy
- orgány činné v trestnom konaní
- exekútori
- notári
- sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka
- účastníci konania
- zdravotnícke zariadenie
- zástupcovia zamestnancov
- sprostredkovatelia
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania nebude realizované.
Uchovávanie osobných údajov bude podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.
Máte právo:
 odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu,
máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na našej
adrese, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv
na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k
dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine
prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ
nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali
elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky
možné.
 na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a
aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými
disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme
tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte
právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné
údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu
spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností.
 na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme
prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje,
ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje
nepotrebujeme využívať.
 na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných
údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť
sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na
základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich
legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený
dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše
osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný
orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Kontakt na zodpovednú osobu je: MAHUT Group a.s.
Škultétyho 1880/7 Trebišov 075 01, gdpr@mahut-group.sk +421 918 739 949