Vnútorný poriadok

VNÚTORŃY PORIADOK

Mestské kultúrne stredisko - kino Centrum, Námestie osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce

 

1        Divákovi je povolený vstup do kinosály len s platnou vstupenkou, ktorú si zakúpil v pokladni kina alebo prostredníctvom internetovej stránky kina. Túto vstupenku je povinný si uchovať v nepoškodenom stave až do konca predstavenia.

2        Ak sa divák rozhodne opustiť kinosálu počas predstavenia (z dôvodu návštevy bufetu, WC a pod.) je povinný mať so sebou vstupenku, ktorou sa musí po návrate do kinosály preukázať personálu kina.

3        Vstup do kinosály s nadrozmernými predmetmi alebo batožinou, či športovými prostriedkami (napr. bicykel, kolobežka, korčule, hoverboard a pod.) je zakázaný.

4        Kino neposkytuje odkladací priestor pre veci divákov. Za odložené veci kdekoľvek v priestoroch kina kino nezodpovedá.

5        Zdravotné pomôcky diváka s pohybovým postihnutím ako invalidný vozík, barle, ortopedické pomôcky a pod. musia byť počas predstavenia odložené na miestach, ktoré nie sú únikovými cestami, aby nebránili pri prípadnej evakuácii divákov.

6        Rodičia sú zodpovední za maloleté deti. V prípade rušenia predstavenia budú dieťa a jeho rodič požiadaní, aby opustili kinosálu a to bez nároku na vrátenie vstupného.

7        Za neplnoletých návštevníkov je zodpovedný zákonný zástupca.

8        Vstup do kinosály s jedlom a nápojmi zakúpenými mimo bufetu kina Centrum je zakázaný.

9        Do kinosály je zakázaný vstup so zvieratami, v nečistej obuvi a odeve, strelnými zbraňami.

10    Osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, osoby s agresívnym chovaním, osoby s vulgárnym a konfliktným chovaním budú z priestorov kina vykázané a to bez nároku na vrátenie vstupného (v prípade, že majú zakúpenú vstupenku).

11    Diváci v priestoroch kina sú povinní svojim správaním neobťažovať iných divákov, správať sa slušne a nehlučne. V prípade rušenia predstavenia nevhodným správaním (hlasné rozprávanie, používanie mobilného telefónu, tabletu) bude návštevník vyzvaný na opustenie predstavenia bez nároku na vrátenie vstupného. V prípade odmietnutia opustenia kina môže byť film pozastavený a kontaktovaná polícia.

12    Vykladanie nôh na sedadlá v kinosále je zakázané. Divák môže byť v tomto prípade vyzvaný na opustenie kinosály bez nároku na vrátenie vstupného.

13    Kino nezodpovedá za správanie a konanie žiadneho z divákov.

14    Vstup na pódium, vrátene schodíkov vedúcich na pódium je bez dovolenia personálu príspe zakázaný.

15    Zhotovovať akékoľvek obrazové alebo zvukové záznamy z premietaných audiovizuálnych programov v priestoroch kina je prísne zakázané.

16    Divák je pri opúšťaní kinosály povinný odniesť všetky predmety, ktoré tam vniesol – vrátane zvyškov potravín a obalov z bufetu.

17    3D okuliare sú majetkom kina Centrum Michalovce. Divákovi sú zapožičané len po dobu trvania predstavenia s platným lístkom. V prípade, ak ich divák poškodil alebo stratil je povinný zaplatiť sankciu vo výške 50€.

18    Divák je povinný uhradiť kinu plnú škodu, v prípade poškodenia majetku a vybavenia kina.

19    Fajčenie a manipulácia s otvoreným ohňom je zakázaná v celej budove kina.

20    Priestor kina je monitorovaný kamerovým systémom.

21    Za peňažné rozdiely zistené mimo poklade kino nezodpovedá.

22    Pri neúčasti na predstavení alebo predčasnom opustení predstavenia stráca použitá vstupenka platnosť a divák nemá nárok na vrátenie vstupného.

23.  Zakúpene vstupenky  v pokladni kina, alebo prostredníctvom internetu, nie je možné stornovať, vrátiť ani vymeniť. Jedinou výnimkou je zrušenie filmového predstavenie zo strany Kina Centrum Michalovce. 

24.  Zakúpením  vstupenky divák súhlasí s vnútorným poriadkom kina a je povinný sa ním riadiť.